Privacy statement Milani.NU BV

 

Inleiding

Milani neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

 

Wie is Milani?

Milani is de besloten vennootschap Milani.NU BV, kantoorhoudende te (1411 PC) Naarden Vesting aan Westwalstraat 17B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51262762.
Milani is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Milani de verwerkingsverantwoordelijke.
Milani heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Zoltan Renes bereiken via [email protected].

 

Hoe gebruikt Milani jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Milani persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Milani voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Milani worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar
Doeleinde:Beheer van bestellingen
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar
Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar
Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar

Marketing

Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Post/factuuradres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar
Doeleinde:Social media marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Post/factuuradres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Milani heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Milani over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Milani. Je kunt verzoeken dat Milani je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Milani te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Milani of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Milani te verkrijgen. Milani zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Milani je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Milani

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Milani zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Milani een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Milani je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Milani verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Milani je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Milani jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.